18/06/2019

Ogólnopolski Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to rządowy ogólnopolski program wsparcia finansowego inwestycji polegających na montażu nowego źródła ciepła w budynkach nowo-budowanych lub termomodernizacji i wymianie źródła ciepła w budynkach istniejących. Celem programu jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

Kto może skorzystać z programu?

Program jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych (budynki istniejące) lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy domu, pod warunkiem że nie został zgłoszony do użytkowania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (budynki nowo-budowane).
Budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
W przypadku, gdy w jednorodzinnym budynku mieszkalnym, prowadzona jest działalność gospodarcza, wysokość kosztów kwalifikowanych jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. Na użytek niniejszego programu przyjmuje się, że powierzchnia na której prowadzona jest ta działalność stanowi powierzchnię lokalu użytkowego.

Kiedy?

Czas trwania Programu – od 01.01.2018 do 30.06.2029, przy czym dofinansowania montażu źródeł ciepła w budynkach nowo-budowanych będzie realizowane tylko w odniesieniu do kosztów poniesionych do końca 2019 r.
Wniosek dofinansowania w formie dotacji oraz pożyczki składamy na całe przedsięwzięcie, a okres w którym mogą być ponoszone koszty kwalifikowane obejmuje daty od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r. Należy przy tym jednak pamiętać że dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku (dotyczy wniosków złożonych do 30.06.2019 r.). Po tej dacie rozpoczęcie przedsięwzięcia musi nastąpić nie wcześniej niż złożenie wniosku. Okres realizacji przedsięwzięcia to maksymalnie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r. Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

Jaka wysokość?

Program trwa do 2029 roku a na jego realizację przeznaczono blisko 103 mld pln. Kwota ta przeznaczona jest na dotacje (63 mld pln) oraz pożyczki (39,7 mld).
Dofinansowanie może mieć formę dotacji, pożyczki, dotacji+ pożyczki. W przypadku dotacji od 30% do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Jakie są warunki dofinansowania?

Okres realizacji – 24 miesiące od daty zawarcia umowy na dofinansowanie (nie później, niż do 30.06.2029). Maksymalny koszt dofinansowania wynosi 53 tys. pln. Minimalny koszt dofinansowania to 7 tys. pln. Okres spłaty nie może przekroczyć 15 lat. Inwestycja nie może być ukończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Rejestrujemy się na Portalu Beneficjenta w regionalnym Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Wypełniamy wniosek o dofinansowanie i składamy go wraz z załącznikami zgodnie z wymaganiami regionalnego WFOŚiGW. Czekamy na kontakt przedstawiciela WFOŚiGW w celu umówienia spotkania w miejscu inwestycji. Następnie podpisujemy umowę o dofinansowanie. Składamy wniosek o płatność i czekamy na przekazanie środków (mogą być one wypłacane w kilku transzach po zakończeniu poszczególnych etapów inwestycji). Na koniec czekamy na pozytywną weryfikację przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzającą zakończenie inwestycji i rozliczamy ją.

Więcej informacji o Programie Czyste Powietrze znajdziesz tutaj.

POWRÓT
wyjątkowa jakość
lat doświadczenia
indywidualne podejście
bezpieczeństwo i gwarancja
porady specialistów

NAJDYNAMICZNIEJ ROZWIJAJĄCA SIĘ HURTOWNIA INSTALACYJNA W REGIONIE